કોલેજના હિન્દી વિભાગ દ્વારા હિન્દી દિવસની ઉમંગભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રભક્તિના કાવ્યોનું ગાન કર્યું હતું.

—